Tarieven voor particulieren

Henk Boom ICT en AV services, gevestigd aan speenkruid 35,
9411 CX Beilen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.henkboom.nl
speenkruid 35,
9411 CX Beilen
+31639730353
Henk Boom is de Functionaris Gegevensbescherming van Henk Boom ICT en AV services Hij is te bereiken via informatie@henkboom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Henk Boom ICT en AV services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@henkboom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Henk Boom ICT en AV services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Henk Boom ICT en AV services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Henk Boom ICT en AV services neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Henk Boom ICT en AV services) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Henk Boom ICT en AV services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Henk Boom ICT en AV services verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Henk Boom ICT en AV services gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Henk Boom ICT en AV services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@henkboom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Henk Boom ICT en AV services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Henk Boom ICT en AV services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via informatie@henkboom.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Henk Boom ICT en AV diensten

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluitend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
Artikel 2 – Alle afspraken op schrift
1. Wij streven ernaar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van de te leveren diensten, producten, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk of per email vast te leggen. Ook aanvullende afspraken worden schriftelijk of per email vastgelegd.
2. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk of per email vastgelegd.

Artikel 3 – Aanbod
1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
4. Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.
5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Artikel 4 – Prijzen
1. De prijs van de dienst wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief btw, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 – Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta ofwel euro. U dient contant ter plaatse of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening te betalen. In beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende diensten of producten, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 6 – Uitvoering en levering
1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.
6. Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van reden dienstverlening te weigeren of af te breken wegens, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de technische onhaalbaarheid (zoals verkeerde apparatuurtypen, onjuiste of ontbrekende bekabeling, ontbrekende ruimte, niet verkrijgbare drivers voor apparaten en/of capaciteitsproblemen van de pc), gebrek aan tijd, afstand, ruimte of plaats, kwaadwillende bedoelingen of het vermoeden van wanbetaling.

Artikel 7 – Garantie
1. Op al het aan ons verstrekte en gebruikte materiaal wordt geen andere garantie verstrekt, anders dan de door de fabrikant c.q. auteur verleend. Wij zijn niet verplicht deze garantie over te nemen of zorg te dragen voor garantieonderhandelingen tussen diverse partijen in gevallen waarbij dit zich voor kan doen. Mechanische of softwarematige beschadigingen aan apparatuur, aantoonbaar veroorzaakt door toedoen van ons, worden (excl. portokosten) kosteloos vervangen door ons, onder voorwaarde dat het te vervangen onderdeel c.q. systeem binnen een periode van 7 dagen na ontvangst van de apparatuur (na verleende diensten door ons), vergezeld van de nota bij ons wordt gemeld als schade of defect. Op maat gemaakte artikelen (=maatwerk, zoals op lengte gemaakte factory fitted luidsprekerkabels, speciaal op bestelling bestelde kleuren) en aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd.
2. Let op! Wij maken u erop attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde diensten of producten (zowel hard- als software).

Artikel 8. Conformiteit
1. Wij staan ervoor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, als bedoeld in artikel 7, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.

Artikel 9. Privacyregeling
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

1. Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
2. Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
3. Al uw persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.) Al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling in hun arbeidsovereenkomst ondertekend.
4. Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer wij met deze partijen schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
5. Als consument heeft u diverse rechten. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek inzake de uitoefening van uw wettelijke rechten, geven wij u informatie over uw verzoek en onze behandeling hiervan.
Meer informatie over onze omgang met uw privacy? In onze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 11 – Webdesign
1. Voor het bouwen en onderhouden van websites is het mogelijk dat de opdrachtgever zelf zorgdraagt voor een abonnement bij een hosting-provider, tenzij uitdrukkelijk  anders is overeengekomen.
2. De verkregen info zoals inlognaam en het verkregen password van de hosting-provider zal door de opdrachtgever aan ons bekend moeten worden gemaakt om de werkzaamheden voor de opdrachtgever te kunnen uitvoeren.
3. Wij zullen alle, door de opdrachtgever beschikbaar gestelde, informatie zeer vertrouwelijk behandelen en zullen deze informatie niet doorspelen of verkopen aan derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Na de zogenaamde presentatie van het eindresultaat zal de betaling voor de dienstverlening en werkzaamheden, alsmede de gemaakte onkosten worden verrekend volgens artikel 5.
5. Na het einde van de dienstverlening en werkzaamheden zal alle verstrekte informatie worden geretourneerd aan de opdrachtgever, tenzij deze benodigd is voor vervolgwerkzaamheden, waaronder het onderhouden van websites of andere doorlopende werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
6. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de verstrekte middelen t.b.v. uitvoering van overeengekomen werkzaamheden terug te vorderen, behoudens bij kwaadwillende bedoelingen of het vermoeden van wanbetaling.

Artikel 12 – Overmacht
1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids)-instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet op schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13. Klachten en klachtentermijn
1. Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Let op: bovengenoemde heeft enkel tot doel klachten inzake de door ons geleverde producten en/of diensten. Voor klachten in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens gelden andere regels. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de privacyverklaring op onze website of neem contact met ons op.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op het door ons gedane aanbod en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
(Henk Boom ICT en AV diensten, Beilen, Nederland)

Henk Boom ICT en AV diensten
Noorder Koeslag 56
8131 VP Wijhe
06 397 303 53

Maandag            10:00 – 17:00 uur
Dinsdag              10:00 – 17:00 uur
Woensdag          10:00 – 17:00 uur
Donderdag         10:00 – 17:00 uur
Vrijdag                10:00 – 17:00 uur

Op alle rechtsverhoudingen tussen Henk Boom ICT en AV diensten en haar cliënten zijn uitsluitend de door Henk Boom ICT en AV diensten gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke via deze website kunnen worden uitgeprint.

Dan kan het zijn dat ik aan het werk ben op een locatie waar telefoonverkeer niet mogelijk of niet toegestaan is. Spreek dan gerust een boodschap in dan bel ik u z.s.m. terug.

Bezoek kan alleen op afspraak.
Ik lever service aan huis!